作文
六年级 记叙文 10939字 22人浏览 cheesesade

词语练习 ( 第二单元 )

三年级 班 姓名

jiāo wài sàn bù xiōng pú yǎng wàng tū rán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) huān kuài huò zhě yán hán kě xī zhào xiàng jī

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kěn dìng guǒ rán chéng shí zhǔn bèi bǎi nòng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lì kè dǎ liàng xìng qù duǒ shǎn zhuǎn gào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jiāo juǎn mì shū jì zhě kǎo chá zhuān mén

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhù míng qiāo qiāo píng zhěng lì shǐ qí guài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tuī dòng lǚ xíng qín lǐng yí jì yán jiū

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) huān bèng luàn tiào chéng guǒ zhuàn lái zhuàn qù

( ) ( ) ( ) miàn bāo zhā rén xíng dào zá zhì shè

( ) ( ) ( ) zì yán zì yǔ yán yán shí shí zhèn jīng

( ) ( ) ( )

词 语 练 习 ( 三 单 元 )

年班 姓名

Xī wàng yī rán fēi wǔ Pīn mìng bēn pǎo ( ) ( ) ( ) ( )

D ǒu dòng dā jīng shī sè Qiān hū wàn huàn Chuí tóu sàng qì ( ) ( ) ( ) ( ) mò fang jì xù qīng liáng liú yì shàn zi yán rè ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 词语练习 ( 三~四单元 )

yóu piào liáng shuǎng shì zì xiān zǐ bō luó ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qì wèi xiāng tián liáng shi jiā jǐn yáng shù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Fēng shōu zhēng qí dòu yàn fēn fāng mí rén ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) liú xīn yàn lì sū xǐng shī dù mì qiè ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) guān xì jiāo nèn shì yí shì yìng zhǎn shì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xū yào kūn chóng chuán bō zhí wù xué jiā

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xiū jiàn lù xù dà zhì wú lùn shì yàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhǐ dài zhèng shí fēi sàn jī hū dà gài ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

词语练习 ( 四单元 )

jiǎn shǎo zǔ lì yáo yuǎn tuī cè bāo kuò jiǎn chá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mí shī zhǔn què wú wù yán tú què què shí shí chāo cháng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B ěn néng míng táng jì yì lì yóu liàng liàng làng fèi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Jìng piàn kān shǒu dìng shí qīng xián xì wēi yuè dú( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) suí yì tiáo jié jiǎn dān bài fǎng wán jù

( )( )( )( )( )

fàng dà jìng xiǎn wēi jìng jǐ lái jǐ qù

( )( )( )( )

wéi shēng wù yuǎn jìn wén míng xiāng jù

( ) ( )( )( )

三年级语文上册第5-8单元看拼音写词语试题

(六)

51 j ǐn guǎn f ýn fù m ù s â sh ū zh ǎn d à k ýng

( )( )( )( )( ) 52 d àn yǎ bi àn rân j ū m ín m ýn râ ch ōng jǐng ( )( )( )( )( )

53 j ǐ h ã sh ü hu áng n à m ân y íng ji ý xi üng j ù ( )( )( )( )( ) 54 j ÿ f ū xi üng jù xu ã w ân d þng hîu chu án shîu ( )( )( )( )( ) 55 zh ǎng jìn y íng hîu xi ïng wþi z ÿ r ùn sh â j ì

( )( )( )( )( ) 56 xu â y â b ǎo li ú j ìng zhîng ji ã sh þng p ǐn xíng ( )( )( )( )( ) 57 q ǐng jiào zh îng liàng c ün jiü t ú àn m þi guün ( )( )( )( )( ) 58 zh ǐ j ìng chu àng zào sh í l án sh ün qiū p ÿ ji ǎ

( )( )( )( )( ) 59 m ào shâng xi àji àng qu án bù ji ün g ù c ái g àn ( )( )( )( )( ) 60 h ãng kuà l án b ǎn j ÿng mþi qi án zh ǎo ji üo cu î ( )( )( )( )( )

(七)

61 b ǎo guì y í ch ǎn p àn wàng chu àng jǔ li áo kuî ( )( )( )( )( ) 62 ji ǎn qÿng q ì x ÿ x ìng huáng hu í sh ǒu y áo wàng ( )( )( )( )( ) 63 y ǔ zh îu sh àng shýng h ýi àn ch ōu ch ū d ǎng zhù ( )( )( )( )( ) 64 sh ýn lán f ãi li ào x íng zhuàng s ì zh ÿ k þ k ǒu ( )( )( )( )( ) 65 ào mì n ân l ǜ xi ün n ân hu á chu án m íng guì ( )( )( )( )( ) 66 y ào cái hu ì ch ãng y án s â x ÿn sh ǎng sh ōu cáng

( )( )( )( )( ) 67 xi àn chū ji ün chí sh ì xi àn gu ü f ýng j ǐn zhüng ( )( )( )( )( ) 68 w ū gu ÿ j ìn gōng sh ǒu c ì d ǒng dã ch áng chù ( )( )( )( )( ) 69 w ýi wǔ zh àn chǎng g ù r án b ÿng xiã d üng chū ( )( )( )( )( ) 70 gu üng jiã ji üo ào hu üng liáng sh ã tou mi ǎn fâi ( )( )( )( )( )

(八)

71 su í bi àn w án y ì r ãng rán qi ǎng zǒu n án guî ( )( )( )( )( ) 72 sh ãn qì su àn sh ù j ÿng y à w ü k ýng q íng kuàng ( )( )( )( )( ) 73 sh ǒu j ù m áo dùn p íng x ÿ sh îu shüng z ì w âi

( )( )( )( )( ) 74 f ǔ tou su ǒ y ǐ t áo gu àn d îng tÿng ch ãng gōng ( )( )( )( )( ) 75 ào màn t ïng qíng n ǎo nù t ái ji ý ch ãng zhì ( )( )( )( )( ) 76 m î sh ýng zu ǐ ji ǎo d í r ãn y ōng bào f ýn xiǎng ( )( )( )( )( ) 77 t ǎo lùn xi ào rïng sh àn liáng t í x ǐng j ÿ d îng ( )( )( )( )( ) 78 du ǒ b ì sh ân zhì ti án mì ku ün yù ji ǎng shù ( )( )( )( )( ) 79 p þng qǐ d ün xÿn d ài biǎo gu ün tïu zh ân dìng ( )( )( )( )( ) 80 sh ì b ÿng w ãn jìng w ýi xiǎn ju ã d ìng zh ōng yú ( )( )( )( )( )

(九)

81 zh ù f ú x ÿn y ì q ÿn ɡ xi üng qi ün xū gu ün xì ( )( ) ( )( )( ) 82 yu àn yì z ÿ sh ì l ún liú p ǔ s ù ji à zh í ( )( )( )( )( ) 83 y ì b ün sh ì y àn t ǎn kâ zh ǎng shýng ch á b ýi ( )( )( )( )( ) 84 sh ùn lì r ú sh í hu î d ã sh ì t àn q ÿn ɡ t íng

( )( )( )( ) ( ) 85 j ÿ tu ì zh ù sh ì q íng xù w ýi fýn ɡ q ÿng kuài ( )( )( )( )( ) 86 yu án zhù àn shì c üi câ l ì j í k ǎ pi àn ( )( )( )( )( ) 87 xi ǎn rán p íng zi y ōu yù d ǔ zh ù z ýn ɡ ti ün ( )( )( )( )( ) 88 y ïu yù r â li â g ǎn dào sh í ji ün li ú sh ì ( )( )( )( )( ) 89 gu ün ɡ j ǐng ch ǎo jià qi án xÿ r ãn ài gu ǎn shì ( )( )( )( )( ) 90 t ǐ ti ý t ïu xiàng ch ōng jÿ l ì ji ào yù ji ü

( )( )( )( )

(十)

91 yu ǎn jìn wãn míng f ýng chãn pǔ p ǔ ji ǎn düo

( )( )( ) 92 shu üng lïng xì zh ū r ì y â ji ün chãng w ýi jí

( ) ( )( ) 93 f ýng cün lù s ù g üo dÿ b ù p íng z àn ɡý

( ) ( )( ) 94 f ýng jǐng yōu mþi w ù ch ǎn fýng fù w ǔ d ǎo

( )( )( ) 95 s ì ji ǎo cháo tiün w ǔ gu üng shí s â j ù l ǒng

( )( )( ) 96 g â zh ǒng gâ y àng ch ãng qún jiã du ì hu ï po

( )( )( ) 97 qi ün qí b ǎi guài z ǔ z ǔ b âi bâi sh ýn ɡ j ÿ

( )( ) ( ) 98 m ì m ì c ãng cãng ch ãn mî b ù y ǔ y ÿn fú

( ) ( ) ( ) 99 lu àn chãng yì tu án d à xi ǎn shãn wýi p î li â

( ) ( )( ) 100 xi üng tí b ìng lùn h ã m ù xi üng chù w þi ba

( )( ) ( )

(十一)

101 b ù ji ǎ s ÿ su ǒ x ìng güo cǎi liâ y ÿ shang

( ) ( )( ) 102 r ú yu àn yǐ ch áng h ã âr wãi yÿ ǒu þr

( )( )( )

103 y ú y â g ōng rãn b ýn liú b ù x ÿ j ÿ lin ɡ

( )( )( ) 104 n án yǐ zh üo jià y îu sōng yîu ruǎn h ã hu ü

( )( )( ) 105 m ǎn zài ãr guÿ pi üo piüo yáo yáo w ū h ýi

( )( )( ) 106 gu ün ɡ c ǎi duï m ù üi üi jǐ j ǐ ch ì b ǎng

( )( )( ) 107 w àn zǐ qi ün hïng pi ün piün qǐ w ǔ g ǎn jí

( )( )( ) 108 m àn tūn tūn p ǔ t ōng huà g ǔ l ì j í h ã

( )( ) ( ) ( ) 109 l ǎn yüng yüng j ì sh ãng zi y í lu î l ǐ hu ì

( )( )( )( ) 110 sh âng lì zh þ b àng bàng táng c án jǐ ti üo jiǎn ( )( )( )( )

111 y ǎn zîu f ǎn ɡ f ú x ì y â li án peng b ì l ǜ

( ) ( )( ) ( ) ( ) 112 d ào tián l ûâ gu î y àn zi x ÿng fân y ÿ zhu ǎn yǎn

( )( )( )( )( )

三上5-8单元看拼音写词语

○51尽管、吩咐、暮色、舒展、大坑 ○52淡雅、辨认、居民、闷热、憧憬 ○53几何、沙皇、纳闷、迎接、相距

○54肌肤、相聚、学问、等候、传授 ○55长进、迎候、雄伟、滋润、设计 ○56血液、保留、敬重、节省、品行

○57请教、重量、参加、图案、美观 ○58止境、创造、石栏、山丘、披甲 ○59茂盛、下降、全部、坚固、才干

○60横跨、栏板、精美、前爪、交错 ○61宝贵、遗产、盼望、创举、辽阔 ○62减轻、气息、杏黄、回首、遥望

○63宇宙、上升、黑暗、抽出、挡住 ○64深蓝、肥料、形状、四肢、可口 ○65茂密、嫩绿、鲜嫩、划船、名贵

○66药材、汇成、颜色、欣赏、收藏 ○67献出、坚持、视线、刮风、紧张 ○68乌龟、进攻、首次、懂得、长处

○69威武、战场、固然、冰鞋、当初 ○70光洁、骄傲、荒凉、舌头、免费 ○71随便、玩意、仍然、抢走、难过

○72神气、算术、惊讶、挖坑、情况 ○73手锯、矛盾、平息、受伤、自卫 ○74斧头、所以、陶罐、动听、成功

○75傲慢、同情、恼怒、台阶、诚挚 ○76陌生、嘴角、敌人、拥抱、分享 ○77讨论、笑容、善良、提醒、激动

○78躲避、甚至、甜蜜、宽裕、讲述 ○79捧起、担心、代表、关头、镇定 ○80士兵、文静、危险、决定、终于

81祝福、心意、清香、谦虚、关系 82愿意、姿势、轮流、朴素、价

值 83一般、试验、坦克、掌声、茶杯

84顺利、如实、获得、试探、蜻蜓 85击退、注视、情绪、微风、轻快 86援助、暗示、猜测、立即、卡片

87显然、瓶子、忧郁、堵住、增添 88犹豫、热烈、感到、时间、流逝 89光景、吵架、前夕、仁爱、管事

90体贴、投向、教育家、冲击力 91远近闻名、风尘仆仆、剪刀 92双龙戏珠、日夜兼程、危急

93风餐露宿、高低不平、赞歌 94风景优美、物产丰富、舞蹈 95四脚朝天、五光十色、聚拢

96各种各样、成群结队、活泼 97千奇百怪、祖祖辈辈、生机 98密密层层、沉默不语、音符

99乱成一团、大显神威、破裂 100相提并论、和睦相处、尾巴 101不假思索、兴高采烈、衣裳

102如愿以偿、合二为一、偶尔 103渔业工人、奔流不息、机灵 104难以招架、又松又软、荷花

105满载而归、飘飘摇摇、乌黑 106光彩夺目、挨挨挤挤、翅膀 107万紫千红、翩翩起舞、赶集

108慢吞吞、普通话、鼓励、集合 109懒洋洋、系绳子、遗落、理会110胜利者、棒棒糖、残疾、挑拣

111演奏、仿佛、细叶、莲蓬、碧绿 112稻田、掠过、燕子、兴奋、一转眼