始得西山宴游记8
初二 记叙文 4313字 108人浏览 这夏天恋爱

《始得西山宴游记》同步练习

一.积累运用

1下列划线字注音正确的一项是( )

A l ù zhu ì t ū

B zh ēn r èn sh ì

C 若垤di é 攒蹙z ù 引觞 满酌sh āng

D ǒu h ào j ī

2下列划线词解释有误的一项是( )

A

B

C 缘染溪(沿着) 攒蹙累积(收缩)

D

3与例句中“穷”的用法不同的一项是( )

例:上高山,入深林,穷.

回溪 A 穷.山之高而止 B 欲穷.

其林 C 达则兼济天下,穷.则独善其身 D 洋洋乎与造物者游,而不知其所穷.

。 4与“到则披草而.

坐”的“而”字意义或用法相同的一项是( ) A 则施施而.行 B 君子博学而.

日参省乎己 C 倾壶而.醉 D 蟹六跪而.

二螯 5下列各句的句式与例句相同的一项是( )

例句:以为凡是州之山水有异态者

A 故为之文以志 B 是岁,元和四年也

C 凌万顷之茫然 D 皆我有也

二,阅读探讨

(一)今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。遂命仆人过湘江,缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。其高下之势,呀然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭百,外与天际,四望如一。然后知是山之特立,不与培塿为类。

6解释下列加点词。

A 始指异.之 B 遂.

命仆人过湘江 C 缘.染溪 D 斫.

榛莽 E 然后知是.

山之特立 7翻译

A 穷山之高而止

B 凡数州之土壤,皆在衽席之下

8请分析“然后知是山之特立,不与培塿为类”一句,在文中有哪两层意思

(二) 游龙井记 (秦观)

龙井旧名龙泓,距钱塘十里。吴赤乌中,方士葛洪尝炼丹于此,事见《图记》。其地当西湖之西,浙江之北,风簧岭之上,实深山乱石之中泉也。每岁旱,祷雨于他祠不获,则祷于此。其祷于此,其祷则应,故相传以为有龙居之。

然泉者山之精气所发也,西湖深靓空阔,纳光景而涵烟霏;菱芡荷花之所附丽,龟鱼

鸟虫之所依凭,漫衔而不迫,纡余以成文,阴阳之中各有奇态,而不可以言尽也。故岸湖之山多为所诱,而不克以为泉。浙江介于吴越之间,一昼夜涛头自海而上者再,疾击而远驰,犀虎骇而风雨怒,遇者摧,当者坏,乘高而望之,使人毛发尽立,心掉而不禁。故岸之山多为所胁,而不暇以为泉。惟此地蟠幽而锯阻,内无靡曼之诱,以散越其精;外无豪悍之胁,以亏疏其气。故岭之左右,大率多泉;龙井其尤者也。夫畜之深者,发之远。其养也不苟,则其施也无穷。龙井之德,盖有至于是者,则其为神物之口也,亦奚疑载?

元丰二年,辩才法师元静,自天竺谢讲事,退休于此山之寿圣院。院去龙井一里,凡山中之人有事于钱塘,与游客之将至寿圣者,皆取道井旁。法师乃即其处为亭,又率其徒以浮屠法环而咒之,庶几慰夫所谓龙者。俄有大鱼泉中跃出,观者异焉。然后知井之有龙不谬,而其名由此大闻于时。

是岁吾自淮南如越省亲,过钱塘,访法师于山中,法师策杖送余于风簧岭之上,指龙井曰:“此泉之德至矣,美如西湖,不能淫之使迁;壮如浙江,不能威之使屈。受天地之中,资阴阳之和,以养其源,推其绪余,以泽于万物。虽古有道之士,又何以加于此,盍为我记之?”余曰:“唯唯。”

9下列对加点词解释错误的一项是( )

A 然泉者山之精气所发.

也 法:表现 B 是.

岁吾自淮南如越省亲 是:这 C 又何以加.

于此 加:超过 D 盍.

为我记之 盍:为什么 10下列加点虚词用法相同的一项是( )

A 实深山乱石之.中泉也 则其为神物之.

口也 B 故岸之山多为所胁,而.不暇以为泉 西湖深靓空阔,纳光景而.

涵烟霏 C 故岸之山多为.所胁 法师乃即其处为.

亭 D 龙井之德,盖有至于.是者 方士葛洪尝炼丹于.

此 11文写龙井,扣住一个“龙”字来写。请说说文章是如何紧扣“龙”字来写的。

12翻译下列句子。

○1龙井之德,盖有至于是者,则其为神物之口也,亦奚疑载?

译文 ○2虽古有道之士,又何以加于此,盍为我记之?

译文

一、选择题(每小题5分,共45分)

1.选出下列表述不正确的一项( )

A .柳宗元,字子厚,唐代文学家、哲学家,著有《河东先生集》。

B .柳宗元世称柳河东、柳柳州,与白居易同为唐代古文运动的倡导者。

C .《始得西山宴游记》是一篇山水游记,是柳宗元的“永州八记”之首。

D .《始得西山宴游记》中“怪特”的西山与作者高傲的志趣相互映照,象征了柳完元特立不屈的人格。

2.选出下列各句中没有通假字的一项( )

A .自余为僇人B .则施施而行,漫漫而游C .意有所极,梦亦同趣D .悠悠乎与颢气俱

3.选出下列各句中加点字词古今意义都相同的一项( )

A .以为凡是州之山水有异态者 则凡数州之土壤

B .引觞满酌,颓然就醉 游于是乎始

C .外与天际,四望如一 洋洋乎与造物者游

D .攒蹙累积,莫得遁隐 攀援而登,箕踞而遨

4.写出下列各句中加点字词的活用类型

A .入深林,穷回溪( ) B .望西山,始指异之( )

C .箕踞而遨( ) D .故为之文以志( )

5.选出下列各句中句式与其他三项不同的一项( )

A .自余为僇人,居是州 B .以为凡是州之山水有异态者

C .吾从而师之 D .因坐法华西亭

6.选出下列各句中加点字词意义和用法相同的一项( )

A .醉则更相枕以卧/故为之文以志 B .自余为僇人/故为之文以志

C .然后知吾向之未始游/穷山之高而上 D .则施施而行/漫漫而游

7.选出下列各句中“而”字意义与用法与例句不同的一项( )

例句:皆我有也,而未始知西山之怪特

A .悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯 B .洋洋乎与造物者游,而不知其所穷

C .至无所见而犹不欲归 D .觉而起,起而归

8.选出下列对“而”字的意义与用法归类正确的一项( )

①则施施而行 ②漫漫而游 ③到则披草而坐 ④倾壶而醉 ⑤醉则更相枕以卧,卧而梦 ⑥觉而起,起而归 ⑦穷山之高而止 ⑧攀援而登 ⑨箕踞而遨

A .①②③ B .③④⑥ C .④⑤⑧ D .⑥⑦⑨

9.选出下列对“乎”字的用法归类不正确的一项( )

①悠悠乎与颢气俱 ②夫庸知其年之先后生于吾乎 ③游于是乎始 ④君子博学而日参省乎己 ⑤生乎吾前 ⑥山川相缪,郁乎苍苍 ⑦其皆出于此乎 ⑧浩浩乎如冯虚御风

⑨而又何羡乎 ⑩相与枕藉乎舟中 (11)其闻道也固先乎吾(12)知不可乎骤得

A .①⑥⑧ B.②⑦⑨ C.③④(12) D.⑤⑩(11)

二、阅读题(55分)

(一)阅读下面文字,完成10—12题(8+10+4=22分)

自余为僇人,居是州,恒惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游。日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐,倾壶而醉。醉则更相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

10.解释文中加点字的意思(8分,2分一个)

①恒( ) ②隙( )③披( )④觉( )

11.翻译文中划线的句子(3分+3分+4分,共10分)

①幽泉怪石,无远不到: ②意有所极,梦亦同趣: ③以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特:

12.文中写作者对众山的漫游给了作者什么样的享受?作者为什么先写漫游众山?(4分)

(二)阅读下面文字,完成13—17题

今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。遂命仆人过湘江,缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。然后知是山之特立,不与培塿为类,悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。引觞满酌,颓然就醉,不知日之入。苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合。然后知吾向之未始游,游于是乎始,故为之文以志。是岁,元和四年也。

13.解释文中加点字的意思(12分,2分一个)

①缘( )②遨( )③际( )④凝( )⑤万化( )⑥向( )

14.翻译文中划线的句子(3分+3分+4分,共10分)

①萦青缭白,外与天际,四望如一:青山白水相互萦绕, 山外与天空相接, 从四面望去好像浑然一体。

②悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷:我的神思悠悠然与天地之气相融, 却找不到它的边际; 情怀浩浩然与大自然一起遨游, 却不知道它的尽头。 ③心凝形释,与万化冥合:精神专一, 形体解脱, 似乎与自然万物融为一体。

④然后知吾向之未始游,游于是乎始,故为之文以志:从此以后才知道我以前根本没有游览过, 真正的游览从这时才开始。

15.文中写之“特立”体现在哪里?请用自己的话加以概括。(4分)

答:

16.作者登上西山后的感受是什么?(不超过10个字)(4分)

答:

17.为什么作者说“然后知吾向之未始游,游于是乎始”?(3分)

答: