优秀作文
高二 记叙文 9111字 361人浏览 swuruirui

一、字音:

重点:1、课下注释带注音的。

2、课后“读一读、写一写”中易混淆的:①形声字声旁不表音或音调有异的②

多音字③生活中读错,想当然的

芦荟( huì ) 脍炙人口(ku ài ) 不逊( xùn ) 狭隘(ài ) 匿名(n ì) 绯红(f ēi ) 诘责(ji ã) 油光可鉴(ji àn ) 抑扬顿挫(cu î) 深恶痛疾(w ù) 文绉绉(zh ōu ) 庶民(sh ù)眼翳(y ì) 宽恕(sh ù) 鬈发(qu án ) 胡髭(z ī)禁锢( gù) 正襟危坐(j īn )轩昂( xuān ) 颔首低眉(h àn ) 锃亮(z âng ) 广袤无垠(m ào ) 黝黑(y ǒu ) 滞留(zh ì) 侏儒(r ú) 尴尬(g ān gà) 粗制滥造(l àn ) 藏污纳垢(g îu ) 迁徙(x ǐ) 冥思遐想(xi á)朔方

(shu î) 脂粉奁(li án ) 雪霁(j ì) 眷念(ju àn ) 荷戟独彷徨(h â) (j ǐ)(páng huáng ) 睥睨(p ì nì) 稽首(q ǐ) 土偶木梗(g ěng ) 污秽(hu ì) 迸射(b âng ) 虐待(nv â) 旸谷(y áng )

姮娥(H ãng ) 胆怯(qi â) 翡翠(f ěi ) 蜿蜒(w ān ) 执拗(ni ù) 憔悴(qi áo cuì ) 馈赠(ku ì )璀璨(cu ǐ) 真谛(d ì)酷肖(xi ào ) 海誓山盟(m ãng )长吁短叹(x ū) 鲲鹏(k ūn )斥鴳(y àn ) 蓬蒿(h āo )咫尺(zh ǐ)

狼藉(j í) 相形见绌(ch ù ) 美味佳肴(y áo ) 萧瑟(s â) 和煦(x ù )

干涸(h ã) 吞噬(sh ì) 裸露(lu ǒ ) 啮齿(ni â) 媲美(p ì ) 挑衅(x ìn ) 缄默(ji ān ) 狩猎(sh îu ) 牟取(m ïu ) 众目睽睽(ku í )

哂笑(sh ěn ) 铆钉(m ǎo ) 颤颤巍巍(ch àn ) 慷慨大方(k ǎi ) 即物起兴(x ìng ) 龙吟凤哕(hu ì) 酬和(h â) 熹微(x ī ) 譬喻(p ì)

门楣(m ãi ) 苋菜(xi àn ) 籍贯(j í) 招徕(l ái ) 小钹(b ï) 荸荠(b í qí)

合辙押韵(zh ã) 铁铉(xu àn ) 秫秸杆(sh ú jiã) 家醅(p ēi )

撂高的(li ào ) 秫米面(sh ú) 硌牙(g â) 缥碧(pi ǎo ) 轩邈(xu ān miǎo )

泠泠作响(l íng ) 鸢飞戾天(l ì) 横柯上蔽(k ē) 衔觞赋诗(sh āng )

相马(xi àng ) 骈死(pi án ) 加冠(gu ān ) 叱咄( chì duō ) 负箧曳屣(qi â xǐ ) 皲裂(j ūn ) 容臭(xi ù ) 缊袍敝衣(y ùn )

烨然(y â) 悄怆幽邃(qi ǎo chuàng )佁然(y ǐ) 浩浩汤汤(sh āng )

樯倾楫摧(j í) 宠辱偕忘(xi ã) 琅琊(l áng yá) 伛偻(y ǔ lǚ ) 山肴野蔌(y áo sù ) 觥筹交错(g ōng ) 颓然(tu í) 阴翳(y ì) 燕地(y ān )

花朝节(zh āo ) 廿二日(ni àn ) 脱笼之鹄(h ú) 倩女靧面(qi àn huì )

汗流浃背(ji ā) 曝沙之鸟(p ù) 呷浪之鳞(xi ā) 金樽(z ūn ) 广厦(sh à) 庇护(b ì) 突兀(w ù) 风驰电掣(ch â)

二、字形:

重点:课后“读一读、写一写”中的形近字,同音字,想当然易错字。

绯红 诘责 托辞 油光可鉴 抑扬顿挫 深恶痛疾 文绉绉 宽恕 奥秘 翻来覆去 禁锢 犀利 侏儒 粗制滥造 藏污

纳垢 正襟危坐 颔首低眉 诚惶诚恐 无可置疑 广袤无垠 迁徙 油然而生 花团锦簇 美不胜收 不可名状 冥思遐想 期期艾艾 博识 污秽 拖泥带水 苍茫 胆怯 蜿蜒 执拗 憔悴 馈赠 璀璨 真谛 海誓山盟 长吁短叹 盛气凌人 蓬蒿 咫尺 狼藉呐喊 相形见绌 精巧绝伦 美味佳肴 萧瑟 干涸 裸露

沧海桑田 媲美 挑衅 缄默狩猎 凋零 哂笑 莫衷一是不容置疑 慷慨大方 任劳任怨 蹲踞 即物起兴 引经据典 悠游自在 龙吟凤哕 籍贯 囊萤映雪 合辙押韵 油嘴滑舌 家醅 顾名思义 逢场作戏 八面玲珑 看风使舵 左右逢源 孤陋寡闻 人情练达

三、词义:

重点:课下注释和课后“读一读、写一写”中的词语,以成语为主。弄清意义,使用对象、

范围,感情色彩(褒贬)。

查找:用好注释、《词语手册》、

《词典》,别满足于看看想想,不求甚解。

标致——标志 掌故——典故 诘责——责备 托辞——推辞 深恶痛疾——痛心疾首 管束——管教 宽恕——原谅 翻来覆去——辗转反侧

禁锢——束缚 鹤立鸡群——出类拔萃 正襟危坐——恭恭敬敬

颔首低眉——低眉顺眼 诚惶诚恐——惶恐不安 广袤无垠——无边无际

犀利——锋利(锐利) 粗制滥造——假冒伪劣 郁郁寡欢——闷闷不乐

无可置疑——毫无疑问(无可辩驳) 黯然失色——相形见绌 期期艾艾——吞吞吐吐

美不胜收——美轮美奂 不可名状——不可思议 冥思遐想——冥思苦想

睥睨——藐视 迸射——迸发 播弄——拨弄 污秽——污染

拖泥带水——拖拖拉拉 胆怯——害怕(懦弱) 执拗——固执 憔悴——消瘦

馈赠——捐赠 酷肖——很像 海誓山盟——海枯石烂 长吁短叹——气喘吁吁

盛气凌人——咄咄逼人 不自量力——妄自菲薄相形见绌——自愧不如

精巧绝伦——巧夺天工(鬼斧神工) 沧海桑田——世事变迁 萧瑟——萧条 挑衅——挑战(挑拨) 媲美——比美 鼠目寸光——孤陋寡闻 缄默——沉默(静默)

目空一切——目空四海(狂妄自大) 莫衷一是——莫名其妙(众说纷纭)

牟取——谋取 众目睽睽——大庭广众(光天化日) 哂笑——讥笑(嘲笑)

颤颤巍巍——跌跌撞撞(踉踉跄跄) 胸有成竹——胜券在握 不容置疑——无可置疑

慷慨大方——仗义疏财 一视同仁——厚此薄彼 任劳任怨——兢兢业业 譬喻——比喻(比方) 淳朴——纯朴 引经据典——滔滔不绝(侃侃而谈)

悠游自在——悠闲自在(自由自在) 招徕——招揽(招来)

随机应变——看风使舵(审时度势) 油嘴滑舌——油腔滑调

巴结(注意方言和其本意的区别) 一马当先——身先士卒(以身作则)

顾名思义——不言而喻 逢场作戏——应酬 八面玲珑——聪明伶俐(心灵手巧)

看风使舵——随机应变 孤陋寡闻——见多识广 人情练达——人情世故

四、文学常识:

重点:名家名篇,作者(姓名、笔名、号)、作品、时代、国籍等重要信息。以课下注释为本,同时关注课文内容、思想情感。以前以填空为主,现在向选择题方向发展,考察的覆盖面更广。记住该记住的,题型怎么变都无所谓。

1、《藤野先生》:作者鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人,现代著名文学家、思想家。选自回忆性散文集《朝花夕拾》。这篇课文有两条线:一是与藤野先生的交往,二是爱国思想的形成。回忆藤野先生的事有:①修改讲义②纠正画错的血管图③关心实习④了解裹脚⑤赠送照片。表现了藤野先生治学严谨,对人热情诚恳,毫无民族偏见,表达了鲁迅对先生的敬仰、怀念。2、《我的母亲》:作者胡适,字适之,安徽绩溪人,现代著名学者。选自《胡适自传》。这篇课文刻画了一个既严厉又慈爱,既宽容又刚气的母亲形象。3、《我的第一本书》:作者牛汉,当代著名诗人。4、《列夫•托尔斯泰》:作者茨威格,奥德利文学家。选自《三作家》,本文重点是通过描写俄国大文豪列夫托尔斯泰外表的平凡甚至丑陋,眼睛的敏锐,来衬托他丰富的内心世界。我们还学过茨威格的作品《伟大的悲剧》。5、《再塑生命》:作者是美国女作家海伦•凯勒,选自《假如给我三天光明》。海伦自幼因病成为盲聋哑人,但她自强不息,在家庭教师莎莉文的帮助下,成为享誉世界的作家。本文就是歌颂用“爱”“再塑生命”的老师莎莉文小姐的。6、《雪》:作者鲁迅,选自他的散文诗集《野草》。本文既写了南方滋润美艳之至的雪,也写了朔方(北方)如粉如沙,蓬勃纷飞的雪,表现了鲁迅对美好生活的向往和不屈的斗争品格。7、《雷电颂》:作者郭沫若,现代著名文学家、学者。选自他的历史剧《屈原》。《屈原》是为揭露国民党反动派的腐朽无能,鼓舞民众抗日士气而作。诗中的风雷电,洞庭湖、长江、诸神皆有象征意义。8、《短文两篇》:《日》《月》作者巴金,选自他的散文随笔集《龙•虎•狗》本文表达了作者对光明、温暖的理想追求。9、《海燕》:根据俄国文学家高尔基的“幻想曲”《春天的旋律》结尾部分修改,原题为“海燕之歌”。海燕象征着勇敢无畏的革命者。暴风雨象征着革命风暴。10、《组歌》:作者黎巴嫩诗人、画家纪伯伦,选自《泪与笑》。其创作主体是“爱”与“美”。11、《敬畏自然》:作者严春友,选自《大自然的智慧》。文中,作者反驳了“征服自然”的观点,提出了“敬畏自然”的观点。

12、《罗布泊,消逝的仙湖》:作者吴岗。本文揭示了罗布泊消逝的原因,呼吁人们重视环保,表现出强烈的忧患意识。10、《组歌》:作者黎巴嫩诗人、画家纪伯伦,选自《泪与笑》。其创作主体是“爱”与“美”。11、《敬畏自然》:作者严春友,选自《大自然的智慧》。文中,作者反驳了“征服自然”的观点,提出了“敬畏自然”的观点。12、《罗布泊,消逝的仙湖》:作者吴岗。本文揭示了罗布泊消逝的原因,呼吁人们重视环保,表现出强烈的忧患意识。16、《云南的歌会》:作者沈从文,湖南凤凰人,现代作家、历史文物研究家。选自《沈从文散文选》。本文记叙了云南民歌三种演唱情景——丛林对歌,山路漫歌,村寨传歌。17、《端午的鸭蛋》:作者汪曾祺,江苏高邮人,现代作家。选自《汪曾祺全集》。本文记叙了家乡端午习俗,介绍了高邮鸭蛋,表现乡风民俗。18、《吆喝》:作者萧乾,作家、记者、翻译家。选自《北京城杂忆》。本文介绍了老北京街头巷尾的吆喝声,有浓郁地方特色。19、《春酒》:作者台湾女作家琦君。选自《琦君散文》。本文记叙了小时候在故乡喝春酒,喝会酒,如今在异国他乡酿春酒的情景,深切地表达了对母亲、童年、故乡的怀念之情。20、《俗世奇人》:作者冯骥才,天津人,作家,被称为“民族文化的守望者”。选自《俗世奇人》。本文描写了旧中国天津民间艺人“泥人张”“杨七”“杨巴”,“泥人张”超凡绝伦的捏泥人技艺,智斗海张武的胆识,杨巴巧答李鸿章的机敏过人,都给我们留下深刻印象。21、《与朱元思书》:作者南朝梁文学家吴均。选自《艺文类聚》。22、《五柳先生传》:作者东晋文学家陶渊明,名潜,字元亮,自号“五柳先生”,世称“靖节先生”,“不为五斗米折腰”是其精神写照。选自《陶渊明集》。23、《马说》:作者唐代文学家韩愈,字退之, “唐宋八大家”之

一。选自《韩愈文选》。本文借千里马难遇伯乐,抒发怀才不遇的愤懑之情。

25、《酬乐天扬州初逢席上见赠》:唐代刘禹锡。“酬”是以诗相答的意思。《赤壁》:唐代杜牧,与李商隐合称“小李杜”。《过零丁洋》:南宋文天祥,自号文山、浮休道人。《水调歌头》:宋代文学家苏轼,字子瞻,号东坡居士, “唐宋八大家”之一。《山坡羊 潼关怀古》:元代散曲家张养浩,选自《全元散曲》。26、《小石潭记》:唐代文学家柳宗元,字子厚,“唐宋八大家”之一。选自《柳河东集》。本文作于作者被贬永州时,借小石潭环境的凄清,抒发遭贬谪的凄凉、孤独。27、《岳阳楼记》:宋代文学家范仲淹,字希文。选自《范文正公集》。本文揣摩迁客骚人、文人墨客登楼感受,探求古仁人之心,表达了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的理想。28、《醉翁亭记》:宋代文学家欧阳修,字永叔,自号醉翁,晚年又号六一居士。“唐宋八大家”之一。选自《欧阳修散文选集》。本文描写滁州琅琊山美景,以及滁人游,太守宴的情景,抒发欧阳修寄情山水,与民同乐的思想感情。其中心句是“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也”。 29、《满井游记》:明代文学家袁宏道,字中郎,号石公,湖广公安人。与其兄袁宗道、弟袁中道合称“公安三袁”。本文记叙作者初春时节到北京郊外满井踏春之事,抓住初春景物乍暖还寒、万物复苏的特点描写,擅用新奇贴切的比喻,表达作者对大自然的热爱。30、《饮酒》:陶渊明,写于辞官归隐后。《行路难》:唐代大诗人李白,字太白,号青莲居士。此诗作于李白遭人诽谤、排挤,被迫离开长安时。《茅屋为秋风所破歌》:唐代大诗人杜甫,字子美,被称为“诗圣”,又因其诗广泛关注社会现实,他的诗被称为“诗史”。此诗作于安史之乱时期,表达作者“兼济天下”的思想。《白雪歌送武判官归京》:唐代诗人岑参。这是一首著名的边塞诗。《己亥杂诗》:近代思想家、文学家龚自珍。课外古诗词背诵:重要的是背诵、默写、理解,文学常识一般不考。

五、名句默写:

1、风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

2、闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

3、世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

4、沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。 人生自古谁无死,留取丹心照汗青。明月几时有,把酒问青天。 不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。 兴,百姓苦;亡,百姓苦。5、青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

6、衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。

而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!

不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

7、醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。 至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

8、高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄,于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

9、采菊东篱下,悠然见南山。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。 纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。 山回路转不见君,雪上空留马行处。 落红不是无情物,化作春泥更护花。

10、冰霜正惨凄,终岁常端正。 海内存知己,天涯若比邻。

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。 兴来每独往,胜事空自知。 行到水穷处,坐看云起时。 弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。 长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。 最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

相见时难别亦难,东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。 不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。 黯乡魂,追旅思。夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 课内古诗名句赏析:

1、沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

赏析:以“沉舟”“病树”自喻,表达身世感慨。也包含新事物取代旧事物、社会总会向前发展的哲理,表现了诗人豁达的心胸。

2、东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

赏析:诗人以“东风”喻机会,以“二乔”喻东吴命运,形象地表达“时势造英雄”的历史观,耐人寻味。

3、山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

赏析:以“风飘絮”喻国势危亡,以“雨打萍”喻身世坎坷。深切地表达了诗人忧国伤时之情。

4、人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

赏析:慷慨悲壮,掷地有声。表达了诗人舍生取义的决心,宁为玉碎不为瓦全的民族气节。

5、不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

赏析:巧妙地把人的悲欢离合与月的阴晴圆缺联系起来,劝慰人们要懂得知足常乐,表现了诗人乐观旷达的人生态度。

6、但愿人长久,千里共婵娟。

赏析:对月抒怀,表达对亲人的美好祝愿,引发千百年来人们的共鸣。

7、兴,百姓苦;亡,百姓苦。

赏析:一朝兴起,统治阶级大兴土木,百姓苦;一朝衰落,战乱频仍,赋税加重,百姓更苦。一语道破了封建的实质。

8、采菊东篱下,悠然见南山。

赏析:东篱采菊,南山耕种,表现了诗人安适自得的退隐生活。语言质朴,浑然天成。

9、长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

赏析:巧用比喻。“济沧海”喻诗人的报国之志,表达诗人对理想的不懈追求,对未来的乐观憧憬。

10、安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

赏析:自身穷困潦倒,心里想的却是天下苍生。体现了诗人忧国忧民的济世情怀。

11、忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

赏析:用春风喻朔风,用梨花比雪花,比喻新奇,引人遐想,形象地写出雪势急骤,雪景壮美。

12、纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

赏析:“下” “掣” “冻不翻”分别表现雪大,风猛,冰坚,运用拟人,生动形象地表现了塞外奇景。茫茫雪原的一抹艳红,更增添了色彩美,构图美。

13、山回路转不见君,雪上空留马行处。

赏析:友人身影远去,诗人凝望着雪中马蹄印怅然若失。情景交融,引人遐想,表达了诗人惆怅、失落、不舍之情。

14、落红不是无情物,化作春泥更护花。

赏析:诗人以“落红”自喻,表达了虽辞官,仍旧关心国家命运的一片衷肠。

15、海内存知己,天涯若比邻。

赏析:运用比喻,说明“再遥远的时空也隔不开朋友真情”,引发千百年来人们的共鸣。

16、行到水穷处,坐看云起时。

赏析:溯流而上,坐看云起,表现了诗人隐逸生活的安适自得,读之令人神往。

17、抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

赏析:比喻十分形象,表现了诗人无法消解的愁绪。

18、天街小雨润如酥,草色遥看近却无。赏析:把春雨比作酥油,写出雨的柔润,又描写了春草初出时若隐若现的情景,观察细致入微,描写生动传神。

19、最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

赏析:诗人把盛夏与早春之景对比,表达对早春景物的喜爱,出人意料。

20、春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。赏析:以“丝”喻“思”,以“烛泪”喻“己泪”,深切地表达了对意中人至死不渝的爱情和无尽的思念。

21、剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。 赏析:把离愁比作剪不断理不清的丝线,深沉含蓄的表达了哀之痛、思之切。

22、不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

赏析:因为站得高,看得远,所以不畏惧眼前的困难。表达了诗人满怀豪情,壮志凌云。