我喜欢的节日
四年级 记叙文 5500字 1707人浏览 不酷拿砖拍

wǒ xǐ huān de jié rì

我 喜 欢 的 节 日

wǒ xǐ huān de jié rì shì zán men dé jiāng měi nián yuán

我 喜 欢 的 节 日 是 咱 们 德 江 每 年 元 xiāo jǔ bàn de lóng dēng jié ,dé jiāng “wǔ ”lóng huò “

宵 举 办 的 龙 灯 节 ,德 江 “舞 ” 龙 或 “ zhà ”lóng zhī sú yóu lái yǐ jiǔ ,dé jiāng lóng dēng ,shì

炸 ” 龙 之 俗 由 来 已 久 ,德 江 龙 灯 ,是 dé jiāng tǔ jiā rén mín qiān bǎi nián xīn huǒ xiāng chuán

德 江 土 家 人 民 千 百 年 薪 火 相 传 de chūn jié chuán tǒng jié mù ,2006 nián bèi liè rù guì

的 春 节 传 统 节 目 ,2006 年 被 列 入 贵 zhōu shěng shǒu pī fēi wù zhì wén huà yí chǎn bǎo hù míng

•州 省 首 批 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 名 lù 。duō nián lái ,dé jiāng rén bǎ “wǔ lóng ”、“zhà lóng

录 。多 年 来 ,德 江 人 把 “舞 龙 ”、“炸 龙 ”zuò wéi yī xiàng zhòng yào huó dòng ,2010 nián yǐ shè

”作 为 一 项 重 要 活 动 ,2010 年 以 社 qū wéi zhǔ zǔ jiàn lóng dēng xié huì 。tǔ jiā wǔ lóng ,zài

区 为 主 组 建 龙 灯 协 会 。土 家 舞 龙 ,在 chéng zhèn shì wǔ quán guó gè dì dà tóng xiǎo yì de bù zhā

城 镇 是 舞 全 国 各 地 大 同 小 异 的 布 扎 lóng ,zài tǔ jiā shān zhài wǔ lóng yǔ gè dì yǒu bié ,qí

•龙 ,在 土 家 山 寨 舞 龙 与 各 地 有 别 ,其 zì chéng tè sè 。lóng lóng de zhǒng lèi jiào duō ,jīn tiān

自 成 特 色 。 笼 龙 的 种 类 叫 多 ,今 天 wǒ zhǔ yào jiè shào dēng lóng lóng 。

我 主 要 介 绍 灯 笼 龙 。

dēng lóng lóng yòu jiào “dēng lóng ”,cǐ zhǒng lóng

灯 笼 龙 又 叫 “ 灯 龙 ”,此 种 龙 dà dū shèng xíng zài tǔ jiā zú jù jū de jí zhèn 。

大 都 盛 行 在 土 家 族 聚 居 的 集 镇 。

yì bān zài nóng lì zhēng yuè chū sān chū dēng ,shí

一 般 在 农 历 正 月 初 三 出 灯 ,十 wǔ jié shù 。“dēng lóng ”yóu jiǔ jié zǔ chéng ( yì wéi

五 结 束 。“ 灯 龙 ”由 九 节 组 成 ( 意 为 : lǎo lóng bèi zhǎn wéi jiǔ jié ),lóng tóu yòng zhú tiáo

: 老 龙 被 斩 为 九 节 ), 龙 头 用 竹 条 zhā chéng jià zi ,hū shàng bái sè qīng míng zhǐ ,tú shàng

扎 成 架 子 ,糊 上 白 色 清 明 纸 ,涂 上 gè zhǒng yán sè ,xíng tài bī zhēn ,yǒu jiǎo 、yǒu zuǐ 、

各 种 颜 色 , 形 态 逼 真 ,有 角 、有 嘴 、 yǒu yǎn 、yǒu hú xū 。lóng shēn gè jié yòng xì miè zhā chéng

有 眼 、有 胡 须 。 龙 身 各 节 用 细 篾 扎 成 yuán tǒng xíng ,wài hú qīng míng zhǐ 。lóng wěi yì yòng

•圆 筒 形 ,外 糊 清 明 纸 。 龙 尾 亦 用 xì zhā chéng yú wěi xíng ,yòng hóng bù dài jiāng lóng tóu

细 扎 成 鱼 尾 形 , 用 红 布 带 将 龙 头 、lóng shēn 、lóng wěi lián jiē qǐ lái ,bìng zài lóng tóu

、 龙 身 、 龙 尾 连 接 起 来 , 并 在 龙 头 、lóng shēn 、lóng wěi gè jié nèi diǎn yī là zhú dēng ,sì

、 龙 身 、 龙 尾 各 节 内 点 一 蜡 烛 灯 ,似 wéi dēng lóng 。wǔ dēng lóng shí fēi cháng rè nào ,qián

为 灯 笼 。舞 灯 龙 时 非 常 热 闹 , 前 yǒu èr zhì sì duì pái dēng kāi dào ,biāo míng cǐ dēng lóng

有 二 至 四 对 排 灯 开 道 , 标 明 此 灯 龙 shì něi gè cūn zhài huò jiē dào de jù lóng ,pái dēng hòu

是 哪 个 村 寨 或 街 道 的 巨 龙 ,排 灯 后 hái yǒu yú 、xiā hé bàng ké 、d ēng lóng děng ,zài luó gǔ

还 有 鱼 、虾 和 蚌 壳 、 灯 笼 等 ,在 锣 鼓 、hào jiǎo shēng zhōng huàng tóu bǎi wěi ,chàng yóu gè jiē

、号 角 声 中 晃 头 摆 尾 , 畅 游 各 街 tóu xiàng wěi 。wán dēng lóng de dòng zuò yǒu huáng lóng

头 巷 尾 。玩 灯 龙 的 动 作 有 黄 龙 xià hǎi ,jīn lóng bào zhù ,èr lóng qiǎng bǎo ,lǎo lóng fān

下 海 ,金 龙 抱 柱 ,二 龙 抢 宝 ,老 龙 翻 shēn ,jīn lóng guò hǎi shēn …… děng 。dēng lóng suǒ dào

•身 ,金 龙 过 海 参 …… 等 。 灯 龙 所 到 zhī chù biān pào bù duàn ,yān huā mí màn ,wéi guān zhě shuǐ

之 处 鞭 炮 不 断 ,烟 花 弥 漫 ,围 观 者 水 xiè bù tōng 。yǒu de rén jiā wèi le yíng jiē dēng lóng jìn

泄 不 通 。有 的 人 家 为 了 迎 接 灯 龙 进 wū ,mén qián pái liè dà huā tǒng pào 36 duì ,biān pào shù

屋 ,门 前 排 列 大 花 筒 炮 36 对 , 鞭 炮 数 wàn xiǎng ,wàng dǎn dà zhě jìn yuàn yī shì 。dēng lóng jìn

万 响 , 望 胆 大 者 进 院 一 试 。 灯 龙 进 rù yuàn nèi ,sì zhōu mén wài de huā tǒng pào 、biān pào

入 院 内 ,四 周 门 外 的 花 筒 炮 、 鞭 炮 téng kōng bào zhà ,yàn huā sì qǐ 。cǐ shí chú dēng lóng

•腾 空 爆 炸 ,焰 花 四 起 。此 时 除 灯 龙 gè jié yǒu dēng guāng wài ,qí tā dēng guāng quán xī 。dēng

各 节 有 灯 光 外 ,其 它 灯 光 全 熄 。 灯 lóng zài biān pào yǔ yàn huǒ yú guāng zhōng fēi wǔ ,shí

•龙 在 鞭 炮 与 焰 火 余 光 中 飞 舞 ,十 fēn zhuàng guān 。wǔ dēng lóng zhě ,dà duō chì bó bǎng tuǐ

分 壮 观 。舞 灯 龙 者 ,大 多 赤 膊 绑 腿 yǔ jù lóng fān téng róng wéi yī tǐ 。dēng bù xī ,lóng bù

与 巨 龙 翻 腾 融 为 一 体 。 灯 不 熄 , 龙 不 tíng ,biān pào bù duàn 。yī dàn dēng lóng kǒu zhōng pēn

•停 , 鞭 炮 不 断 。一 旦 灯 龙 口 中 喷 shuǐ ,zhǔ rén biàn lā zhe lóng xū guà péng pī hóng ,yòng

•水 ,主 人 便 拉 着 龙 须 挂 朋 披 红 , 用 shàng děng jiā xiáo kuǎn dài wǔ lóng duì wǔ 。rú guǒ wǔ

上 等 佳 淆 款 待 舞 龙 队 伍 。如 果 舞 lóng zhě dǎn xiǎo ,pà yàn huā 、biān pào ,dào mén qián méi

•龙 者 胆 小 ,怕 焰 花 、 鞭 炮 ,到 门 前 煤 lóng tái tóu jìng lǐ zé tuì chǎng ,jiù dé bú dào zhǔ rén

•龙 抬 头 敬 礼 则 退 场 ,就 得 不 到 主 人 de cǎi chóu ,pǐn cháng bú dào shàng děng jiā xiáo 。suǒ

的 彩 绸 ,品 尝 不 到 上 等 佳 淆 。所 yǐ ,wǔ dēng lóng zhě ,dōu yǎn kuài shǒu kuài wǔ jì gāo qiáng

以 ,舞 灯 龙 者 ,都 眼 快 手 快 舞 技 高 强 de néng shǒu 。dēng lóng jìn yuàn ,jǐn guǎn yàn huǒ héng

的 能 手 。 灯 龙 进 院 ,尽 管 焰 火 横 fēi ,dōu shāo bù zháo lóng shēn hé rén tǐ 。wǔ jì bù qiáng

飞 ,都 烧 不 着 龙 身 和 人 体 。舞 技 不 强 zhě ,yě yǒu wǔ zhe jù lóng jìn yuàn ,guāng zhe zhú quān

者 ,也 有 舞 着 巨 龙 进 院 , 光 着 竹 圈 chū yuàn de qíng xíng 。

出 院 的 情 形 。

dēng lóng wán dào nóng lì zhēng yuè shí wǔ rì jié

灯 龙 玩 到 农 历 正 月 十 五 日 结 shù ,cóng zhēng yuè shí sān zhì shí wǔ shì shāo lóng rì

束 , 从 正 月 十 三 至 十 五 是 烧 龙 日 。shāo lóng ,shì zài xī hé biān huò yǒu shuǐ de gōu biān

。 烧 龙 ,是 在 溪 河 边 或 有 水 的 沟 边 jìn xíng ,shāo lóng shí ,bǎ lóng fàng zài dì shàng ,zhòng

进 行 , 烧 龙 时 ,把 龙 放 在 地 上 , 众 rén bǎ shì xiān zhǔn bèi de huā tǒng pào 、yān huā hé biān

人 把 事 先 准 备 的 花 筒 炮 、烟 花 和 鞭 pào děng huǒ huā zhí duì lóng shēn pēn qù ,dài lóng rán

炮 等 火 花 直 对 龙 身 喷 去 ,待 龙 燃 shāo wán hòu ,zhòng rén " ā " shēng lián tiān ,jìn xìng

•烧 完 后 , 众 人 " 啊" 声 连 天 ,尽 兴 tiào yuè yī zhèn ,jiāng dēng lóng cán hái sòng rù shuǐ zhōng

•跳 跃 一 阵 , 将 灯 龙 残 骸 送 入 水 中 ,jiāo shuǐ chōng qù ,yì wéi sòng lóng guī hǎi 。

, 浇 水 冲 去 ,意 为 送 龙 归 海 。